تعرفه طراحی و چاپ تراکت

" تعرفه طراحی و چاپ تراکت "

 

نوع تراکت
یکرو (تومان)   دو رو (تومان) زمان تحویل
تراکت . 4 رنگ . تحریر 80 گرم . تیراژ 5000 عدد + طراحی
تراکت سایز 10x14) A6) 73.000   85.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 112.000   145.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 118.000   158.000 5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 202.000   235.000 5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 215.000   285.000 5 روزه
تراکت . 4 رنگ . تحریر 80 گرم . تیراژ 2000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 60.000   80.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 80.000   104.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 92.000   109.000 5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 125.000   165.000 5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 140.000   210.000 5 روزه
A3 235.000   360.000 5 روزه
تراکت . 4 رنگ . تحریر 80 گرم . تیراژ 1000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 50.000   65.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 78.000   82.000 5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 135.000   177.000 5 روزه
A3 240.000   355.000 5 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 135 گرم . تیراژ 1000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 60.000   455.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 78.000   ------- 5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 86.000   105.000 5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 122.000   ------- 5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 138.000   163.000 5 روزه
A3 223.000   345.000 5 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 135 گرم . تیراژ 2000عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 65.000   80.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 75.000   122.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 82.000   127.000 5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 140.000   190.000 5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 158.000   215.000 5 روزه
A3 3.25.000   445.000 5 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 135 گرم . تیراژ 5000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6) 75.000   85.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5) 143.000   165.000 5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5) 152.000   185.000 5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4) 270.000   292.000 5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4) 282.000   303.000 5 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 120 گرم . تیراژ 5000 عدد
21x29.7 A4 280.000   315.000 5 روزه
تراکت . چاپ ریسو . تک رنگ مشکی . تحریر 80 گرم
A6 4000   31.000 3 روزه
A5 2000   30.000 3 روزه
A4 1000   28.000 3 روزه