تعرفه طراحی و چاپ کاتالوگ A4

تعرفه طراحی و چاپ انواع کاتالوگ A4

"

طراحی و چاپ کاتالوگ A4

"

چاپ کاتالوگ تک برگ | سایز A4 29×20 | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد + طراحی

جنس کاتالوگ
نوع چاپ
7 روز کاری
4 روز کاری

گلاسه 300 گرم با روکش یو وی براق

یک رو 240.000 255.000
دورو 300.000 310.000

گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق یا مات

یک رو 240.000 255.000
دورو 300.000 310.000

 

چاپ کاتالوگ 4 صفحه ای | سایز باز با یک خط تا از وسط 29×42 | دو برگ دورو | چاپ رنگی عمومی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
5000 عدد
گلاسه 135 گرم بدون روکش 520.000 620.000 960.000
گلاسه 170 گرم بدون روکش 565.000 720.000 1.260.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یا سلفون براق 690.000 1.210.000 2.680.000
گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون مات و یووی موضعی 930.000 1.460.000 2.820.000

 

چاپ کاتالوگ 6 صفحه ای | سایز باز با یک خط تا از وسط 29.7×63 | سه برگ دورو | چاپ رنگی عمومی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
گلاسه 135 گرم بدون روکش 1.010.000 1.250.000
گلاسه 170 گرم بدون روکش 1.120.000 1.360.000
گلاسه 200 گرم با روکش سلفون مات یا سلفون براق 1.640.000 2.245.000
گلاسه 250 گرم با روکش سلفون مات و یووی موضعی 1.820.000 2.650.000
گلاسه 300 گرم با روکش سلفون مات و یووی موضعی 2.140.000 3.020.000

 

 

"

طراحی و چاپ کاتالوگ دفترچه ای A4

"

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 8 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 8 صفحه | 4 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 1.170.000  1.340.000
جلد گلاسه 250 گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 1.560.000  ----
جلد گلاسه 250 گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش 1.640.000  ----
جلد و صفحات داخلی گلاسه ۲۰۰ گرم | روی جلد روکش سلفون 1.780.000 ----
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 290.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 310.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 12 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 12 صفحه | 6 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 1.750.000 2.040.000
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 2.560.000 ----
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش 2.790.000  ----
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 290.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 310.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 16 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 16 صفحه | 8 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 2.150.000 2.590.000
جلد گلاسه 250 گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 2.690.000 ----
جلد گلاسه 250 گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش 2.770.000 ----
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 290.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 20 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 20 صفحه | 10 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 3.490.000 3.920.000
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 3.380.000 ----
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش 3.550.000 ----
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 24 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 24 صفحه | 12 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 3.290.000 3.870.000
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 3.880.000 ----
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش 3.980.000 ----
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 380.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 28 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 28 صفحه | 14 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 3.700.000 4.350.000
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش 4.180.000 ----
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش 4.440.000 ----
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 430.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.