تعرفه های طراحی و چاپ کارت ویزیت

نوع کارت ویزیت سایز قبل از برش
یکرو (تومان) دو رو (تومان)
زمان تحویل
گلاســه 300 یـووی 4.8x8.5 15.000 21.000 4 روز کاری
12.000 17.000 9 روز کاری
سلفــون بــراق 4.8x8.5 16.000 22.000 4 روز کاری
13.000 18.000 9 روز کاری
سلفــون بــراق بزرگ دورگرد 6X9 37.000 37.000 6 روز کاری
34.000 34.000 9 روز کاری
سلفــون مـات 4.8x8.5 16.000 22.000 4 روز کاری
13.000 18.000 9 روز کاری
سلفــون مـات بزرگ دورگرد 9X6 38.000 38.000 5 روز کاری
35.000 35.000 9 روز کاری
ســوسمــاری 4.8x8.5 22.000 24.000 9 روز کاری
کتان امباس 300 4.8x8.5 24.000 26.000 4 روز کاری
22.500 25.500 8 روز کاری
کتان آلمان 350 4.8x8.5 25.000 30.000 4 روز کاری
23.000 27.000 8 روز کاری
کتان پلاستیک 4.8x8.5 29.000 33.000 9 روز کاری
سلفون مات یا براق دایره ای  قطر 5.5
70.000
 75.000 11 روز کاری
قطر 7.5 90.000 95.000 11 روز کاری
کتان یا سوسماری دایره ای قطر 5.5
83.000
 88.000 11 روز کاری 
قطر 7.5 103.000 108.000 11 روز کاری
انواع لیبل (1000 تایی)
لیبل پشت چسب دار با روکش یووی 4.8x8.5 18.500 ------- 9 روز کاری
لیبل پشت چسب دار با روکش یووی (فوری)
4.8x8.5 21.000 -------
5 روز کاری
لیبل شیشه ای با روکش یووی 4.8x8.5 65.000 ------- 11 روز کاری
لمینت براق ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
لمینت براق دورگرد
9X6 56.000 9 روز کاری
لمینت براق دورگرد (فوری)
9X6
62.000
4 روز کاری
لمینت براق طرح موج
( دو گوشه گرد )
9X6 58.000 12 روز کاری
لمینت براق ویزیتی دورگرد
8.5X4.8 50.000 12 روز کاری
لمینت براق مربع دورگرد 5.5X5.5 46.000 12 روز کاری
لمینت براق طلاکوب 9X6 97.000 27 روز کاری
لمینت مات ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
لمینت مات دورگرد
9X6 79.000 9 روز کاری
لمینت مات دورگرد (فوری) 9X6 84.000 4 روز کاری
لمینت مات طرح موج
کارت ویزیت ( دو گوشه گرد )
9X6 80.000 12 روز کاری
لمینت مات ویزیتی دورگرد
8.5X4.8 68.000 12 روز کاری
لمینت مات مربع دورگرد 5.5X5.5 57.000 12 روز کاری
لمینت مات طلاکوب 9X6 127.000 27 روز کاری
لمینت برجسته ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
لمینت برجسته دورگرد (موضعی استخوانی) 9X6 65.000 5 روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد (موضعی استخوانی) 8.5X4.8 50.000 9 روز کاری
لمینت برجسته مربع دورگرد (موضعی استخوانی) 5.8X5.8 48.000 9 روز کاری
لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد
6X5.7 60.000 17 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب دورگرد 6X9 89.000 14 روز کاری
لمینت برجسته مخملی دورگرد
9X6 92.000 27 روز کاری
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد 6X5.7 63.000 27 روز کاری
سلفون مات موضعی ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
سلفون مات موضعی دورگرد 9X6 50.000 14 روز کاری
سلفون مات طلاکوب دورگرد
9X6 69.000 14 روز کاری
کارت PVC و آهنربایی ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (500 تایی)
9X6 120.000 4 روز کاری
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (1000 تایی) 9X6 185.000 4 روز کاری
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون لمینت دار (500 تایی) 9X6 275.000 27 روز کاری
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون لمینت دار (1000 تایی) 9X6 455.000 27 روز کاری
کارت ویزیت آهنربایی دورگرد 9X6 250.000
14 روز کاری
سلفون مات مخملی
کارت ویزیت سلفون مات مخملی
4.8X8.5 48.000 70.000 15 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد 9X6 90.000 90.000 15 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی دورگرد
9X6 112.000 112.000 15 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات مخملی طاکوب دورگرد 9X6 125.000 125.000 15 روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دورگرد(موضعی استخوانی) 9X6   100.000 25 روز کاری

 

 
هزینه طراحی کارت ویزیت 15.000 تومان

 

هزینه طراحی کارت ویزیت برجسته یا طلاکوب 25.000 تومان

 

 

نمونه کارت ویزیت های طراحی شده